Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 στο μητρώο για τις ειδικές εξετάσεις στα μουσικά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα. Η εισαγωγή φοιτητών στα 3 Μουσικά Τμήματα, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, από το έτος 2019 πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα 2 μουσικά μαθήματα α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5 (Β’ 504/20-2-2019) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Α. Οδηγίες για τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) ΠΕ79 και τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01

Προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο πίνακας του μητρώου εξεταστών-βαθμολογητών σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5 (Β’ 1736/17-5-2019) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/86661/Α5 (Β’ 2190/7-6-2019) Υ.Α., καλούνται οι ΣΕΕ ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία ως μέλη των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών στο συγκεκριμένο μάθημα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. (οι ΣΕΕ μέσω των ΠΔΕ). Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στις εν λόγω Επιτροπές, καθορίζεται αποζημίωση βάσει της περ. η) της παρ. 1 της υπ’ αρ. Φ.253.1/91555/Α5 (Β’ 2288/11-6-2019) Κ.Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν, συμμετέχουν ήδη στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία κι επομένως δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ΣΕΕ ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση προς τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπου ανήκουν αποκλειστικά έως 6 Μαΐου 2022 (οι ΣΕΕ στο ίδιο διάστημα μέσω ΠΔΕ).

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εκτός των τυπικών στοιχείων θα δηλώσουν και τη μουσική κατεύθυνση / είδος μουσικής που επιθυμούν να εξετάσουν-βαθμολογήσουν, και για την οποία έχουν τη σχετική κατάρτιση (δηλαδή πτυχίο ή πιστοποίηση ανάλογης κατάρτισης ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, τα οποία συνυποβάλλονται): α) Λόγιας Δυτικής Μουσικής παράδοσης, β) Τζαζ (Jazz) ή άλλης σύγχρονης μουσικής έκφρασης, γ) Παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής παράδοσης ή βυζαντινής μουσικής.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπάρχει η σχετική κατάρτιση, μπορεί να δηλωθούν και περισσότερα του ενός είδη μουσικής και επιπλέον ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. και Π.Ε., οι οποίοι σε συνεργασία με τους ΣΕΕ ΠΕ79 θα καταρτίσουν συγκεντρωτικές καταστάσεις με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς. Β. Ενέργειες των ΔΔΕ και ΔΠΕ και ενέργειες των ΠΔΕ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων οι Διευθυντές Δ.Ε. και Π.Ε. σε συνεργασία με τους ΣΕΕ ΠΕ79 θα καταρτίσουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με όλους τους αιτούντες εκπαιδευτικούς, αναγράφοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία τους και θα τις διαβιβάσουν μαζί με τις αντίστοιχες πρωτότυπες Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, αφού συμπεριλάβουν και τους ΣΕΕ ΠΕ79 μαζί με τις Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις τους (οι ΣΕΕ θα υποβάλουν την Αίτησή τους προς την ΠΔΕ, χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά), θα αποστείλουν όλες τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις πρωτότυπες Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας ταχυδρομικώς μέχρι τις 13 Μαΐου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διατυπωμένες συγκεντρωτικά ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρα ένα αρχείο για όλη την ΠΔΕ), οι δε καταστάσεις να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο t01ode2@minedu.gov.gr .

{https://www.diorismos.gr/}

Recommended For You