Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επικαιροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ, το νομοθετικό πλαίσιο πού αφορά στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Συγκεκριμένα:

ΜΕΡΟΣ A

Επικαιροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

-Επανακαθορίζεται ο σκοπός του Τ.Χ.Σ. και παρατείνεται η διάρκεια αυτού μέχρι τις 31.12.2025.

-Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης μελέτης, από τον Υπουργό Οικονομικών, σε ανεξάρτητο πάροχο χρηματοοικονομικών ή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του κεφαλαίου και των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Τ.Χ.Σ. κατά τη λήξη της διάρκειας αυτού ή της εκκαθάρισης του.

-Αναδιαρθρώνονται τα όργανα διοίκησης του Τ.Χ.Σ.. Συγκεκριμένα, τα δύο (2) υφιστάμενα όργανα διοίκησης, (το επταμελές Γενικό Συμβούλιο και η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή) καταργούνται, και εφεξής ως όργανο διοίκησης ορίζεται εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

-Αίρονται υφιστάμενοι περιορισμοί αναφορικά με την άσκηση, από το Τ.Χ.Σ., των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που αναλαμβάνει στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

-Επανακαθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης (στρατηγική αποεπένδυσης) του συνόλου ή μέρους των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει το Ταμείο.

-Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι σταθερές αποδοχές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Τ.Χ.Σ. καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

-Καταργούνται διατάξεις σχετικά με την παροχή βοήθειας στο Τ.Χ.Σ., από ανεξάρτητο σύμβουλο, για την αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το Ταμείο έχει υπογράψει Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας κ.λπ.(άρθρα 1-17)

ΜΕΡΟΣ Β

Επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (πρόκειται για ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός Δημοσίου Τομέα και εκτός φορέων της Γενικής Κυβέρνησης). Ειδικότερα προτείνονται τροποποιήσεις ί) στη λειτουργία του συστήματος αποζημίωσης επενδυτών [σε περιπτώσεις που οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και οι Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επενδυτές πελάτες τους], και ΐί) στη δομή, στην οργάνωση και στη διοίκηση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

Το ενεργητικό του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου διαχωρίζεται σε Σκέλος Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Υ.) και Σκέλος Εξυγίανσης (Σ.Ε.) και ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τα διαθέσιμα αυτών.

Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.

Ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, προβλέπεται η συμμετοχή μέλους – εκπροσώπου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εισάγεται υποχρέωση κατάρτισης προϋπολογισμού του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Υιοθετείται ως κανόνας η χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο έως σήμερα συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις του και έκθεση οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Προβλέπεται, εντός τριών (3) μηνών από τον ορισμό του Δ.Σ., η σύνταξη και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το όριο, το εύρος κάλυψης και τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων επενδυτών.(άρθρα 18-56)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.X.).Ειδικότερα:

Επανακαθορίζονται:

ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,

τα όργανα διοίκησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.(καταργείται η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή). Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) δεν υπέχουν ποινική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων τους. Κατ’ εξαίρεση, οι παραπάνω ευθύνονται μόνο εάν ενήργησαν με δόλο ή βαρειά αμέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. (άρθρα 57-64)

2. α. Συνιστώνται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. μια (1) επιπλέον Διεύθυνση και πέντε (5) Τμήματα και ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών [σήμερα ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. λειτουργεί με (3) Διευθύνσεις και εννέα (9) Τμήματα αντί τεσσάρων (4) Διευθύνσεων και δεκατεσσάρων (14) τμημάτων που προβλέπονται με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου].

β. Στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συστήνεται και λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.(άρθρο 65)

3.Καθορίζονται οι πόροι λειτουργίας του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (υφίστανται ακριβώς οι ίδιοι και σήμερα) και ο τρόπος άσκησης της οικονομικής του διαχείρισης.(άρθρο 66 και 67)

4.Εξαιρούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι συμβάσεις που συνάπτει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στο πλαίσιο του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, (άρθρο 68)

5. α.Αυξάνεται κατά δέκα (10), οριζόμενος σε πενήντα (50) από σαράντα (40) που είναι σήμερα, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για:

Την έκδοση, σε ετήσια βάση, κατά την οριζόμενη διαδικασία, απόφασης για τον καθορισμό κινήτρου επίτευξης στόχων και προσδιορίζεται η διαδικασία καταβολής του εν λόγω κινήτρου.

Τον καθορισμό ί) αποζημίωσης για τη συμμετοχή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ii) αποδοχών των νομικών συμβούλων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, ίΐί) επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα προβλεπόμενα στις γενικές διατάξεις (ν. 4354/2015).(άρθρα 69-71 και 75)

6. α.Επανακαθορίζεται η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Προβλέπεται δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών και ασκούμενων δικηγόρων στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Για την αμοιβή των ανωτέρω εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. (άρθρα 72 και 73)

7.α. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τον κρατικό δανεισμό.

β. Τίθενται μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, (άρθρα 74, 76 και 77)

ΜΕΡΟΣ Δ

Ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1.Προβλέπεται η καταβολή ειδικού κινήτρου παραγωγικότητας στους εργαζόμενους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.). Με υ.α. παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων καταβολής του εν λόγω κινήτρου καθώς και το ύψος αυτού.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του ύψους του κινήτρου αναλογικά με την αύξηση των ιδίων εσόδων της εταιρείας.(άρθρο 78)

2.Καταργείται ο φόρος πολυτελείας ϊ) στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43.03 (ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα), (σήμερα εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων) και ΐΐ) στα είδη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων (σήμερα η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται για την εγχώρια παραγωγή γουνοποιητικών προϊόντων).(άρθρο 79)

3. α. Ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών η αρμοδιότητα του ελέγχου για τη διακρίβωση της τήρησης και ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), στο οποίο έχει πρόσβαση άμεσα, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

β. Επιβάλλεται υποχρέωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. να παρέχουν στη Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ελεγκτικού της έργου και να εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση εξουσιοδοτουμένων υπαλλήλων της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. στην εφαρμογή του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.

γ. Αναθεωρείται το καθεστώς των επιβαλλόμενων κυρώσεων σε εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για την προβλεπόμενη δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Κ.Μ.Π.Δ.(άρθρο 80)

4.Επέρχονται τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με ακατάσχετα στοιχεία (άρθρο 17 ν.δ. 356/1974), στοιχεία που κοινοποιούνται σε περίπτωση εκποίησης περιουσίας του πτωχεύσαντος μέσω πλειστηριασμού (άρθρο 62 ν.δ. 356/1974), κοινοποιήσεις προς τους αγνώστου διαμονής και τους διαμένοντες γνωστής διαμονής στο εξωτερικό (άρθρο 84 ν.δ. 356/1974), δικαιώματα εγγυητών και δικαιώματα μισθωτών – υπομισθωτών των Δημοσίων προσόδων και κτημάτων (άρθρα 86 και 88 ν.δ. 356/1974).(άρθρα 81-85)

5. α.Χορηγείται κίνητρο προσαυξημένης έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β.Η εν λόγω διάταξη αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025. (άρθρο 86)

6.Προβλέπεται η κοινοποίηση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή όπου απαιτείται, αντί αποκλειστικά στην αρμόδια Λιμενική, της απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας περί παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων προς διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες.(άρθρο 87)

7.Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Πολιτισμού καιΑθλητισμού, η κυριότητα τμήματος του οριζόμενου δημόσιου ακινήτου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας.(άρθρο 88)

8.Αναγνωρίζεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, έκπτωση των ζημιών των νομικών προσώπων (άρθρο 45 του ν.4172/2013), που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 48Α του ν.4172/2013), εφόσον οι ζημιές καταστούν οριστικές έως την οριζόμενη ημερομηνία.(άρθρο 89)

9.Δεν ενεργείται προσωρινός προσδιορισμός της αγοραίας αξίας ακινήτου, που βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, αλλά η δήλωση εκκαθαρίζεται και ο φόρος μεταβίβασης βεβαιώνεται με βάση τη δηλωθείσα αγοραία αξία αυτού, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.(άρθρο 90)

10.Παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικό εκκαθαριστή περισσοτέρων του ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων να αιτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια για την προσωρινή χρήση ταμειακών διαθεσίμων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος για την ταχεία ικανοποίηση πιστωτών άλλου υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος υπό τον ίδιο ειδικό εκκαθαριστή.(άρθρο 91)

 

Σχέδιο Νόμου

 

Πηγή: e-nomothesia.gr

Recommended For You