ΓΕΜΗ: Τρία νέα μητρώα προβλέπει το ν/σ για τον εκσυγχρονισμό του

Τη δημιουργία τριών νέων μητρώων, όχι όμως και του μητρώου αποκλεισμένων διευθυντών, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το οποίο συζητείται στη Βουλή.

Τη δημιουργία τριών νέων μητρώων, όχι όμως και του μητρώου αποκλεισμένων διευθυντών, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το οποίο συζητείται στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχε τεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Ιανουάριο προέβλεπε και την ύπαρξη μιας «μαύρης λίστας» ακατάλληλων διευθυντών, στελεχών δηλαδή με βεβαρημένο μητρώο. Τα νέα μητρώα που τελικά προβλέπει το νομοσχέδιο είναι τα ακόλουθα:

1. Μητρώο μη εμπορικής οικονομικής δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ): σε αυτό εγγράφονται υποχρεωτικά: α) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ, β) τα ιδρύματα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ, γ) οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ και δ) οι αστικές εταιρείες των άρθρων 741 έως 784 ΑΚ.

2. Μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων: καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα. Η καταχώριση επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στο μητρώο έχει δηλωτικό χαρακτήρα και αποδεικνύει τον δικαιούχο μιας επωνυμίας διακριτικού τίτλου βάσει της αρχής της προτεραιότητας. Η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της επικράτειας.

3. Γενικό μητρώο μελών επιστημονικών φορέων (ΓΕΜΜΕΦ): εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. Η εγγραφή των μελών των επιστημονικών φορέων στο ΓΕΜΜΕΦ τίθεται ως προϋπόθεση, προκειμένου τα ως άνω μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών. Προς τούτο μπορεί να αξιοποιείται η διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αλλες σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στη νομοθεσία για το ΓΕΜΗ είναι οι ακόλουθες:

Δεν υπάρχει τελικά η «μαύρη λίστα» ακατάλληλων διευθυντών, στελεχών δηλαδή με βεβαρημένο μητρώο.

• Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απευθύνονται για τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) οποιουδήποτε επιμελητηρίου, ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης.

• Η ΥΜΣ αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα ελέγχει τα έγγραφα και κάνει και προέλεγχο της επωνυμίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή πρέπει να γίνουν διορθώσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα σχετικά στοιχεία εντός 5 ημερών. Εάν δεν το πράξουν αυτό στην προβλεπόμενη προθεσμία, τότε η αίτηση για σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται.

• Με την έγκριση της αίτησης χορηγούνται μεταξύ άλλων στην εταιρεία αριθμός ΓΕΜΗ, της αποδίδεται ΑΦΜ, προσωρινός κλειδάριθμος για το TAXIS, ενώ η εταιρεία εγγράφεται και στο μητρώο εργοδοτών που τηρείται στον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης και της αποδίδεται Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ).

• Δεν επιτρέπεται η σύσταση μέσω ΥΜΣ των εξής εταιρειών: α) της νέας εταιρείας που έχει προκύψει από διάσπαση ή συγχώνευση υφιστάμενων εταιρειών, β) των εταιρειών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή και γ) των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών.

• Γίνεται επέκταση της χρήσης του προτύπου καταστατικού, με πρόσθετο περιεχόμενο σε όλες τις νομικές μορφές. Ολα τα καταστατικά θα διατίθενται τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα.

{https://www.kathimerini.gr/}

Recommended For You