«ΕΡΓΑΝΗ»: Ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις σε επιδοτούμενες θέσεις

Ανοίγει το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για ορθές επαναλήψεις – διορθώσεις τραπεζικού λογαριασμού αναφορικά με το Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 Νέων Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας και το «Πρώτο Ένσημο».

Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για μα καταβληθεί η επιδότηση των προγραμμάτων «Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 Νέων Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας» και το «Πρώτο Ένσημο». Προκειμένου να καταβληθεί η προβλεπόμενη επιδότηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & – ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 12/6/2023 – 16/6/2023, για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί σε αυτά, για διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα είναι δυνατές οι κάτωθι διορθώσεις:

  •  Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό, υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
  • Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό, υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

Στην περίπτωση ωφελούμενου του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ που δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής του στο πρόγραμμα, θα πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να την υποβάλει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω αίτηση ή η ορθή επανάληψη αυτής υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://supportemployees.services.gov.gr και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet

Recommended For You