Προτάσεις για το πως μπορεί το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει στην διάδοση της κοινωνικής οικονομίας και την επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες

Η ίδρυση του Ελληνικού Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μια ευκαιρία για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς το επιμελητήριο μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους:

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση: Το επιμελητήριο μπορεί να οργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση του κοινού, των επιχειρήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προώθηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη ιστοριών επιτυχίας επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει με επιτυχία ευάλωτες ομάδες.

Συνηγορία πολιτικής: Το επιμελητήριο μπορεί να συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πρόταση νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων που παρέχουν κίνητρα, ευκαιρίες χρηματοδότησης και απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες για πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Με τη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, το επιμελητήριο μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή υποστηρικτικών πολιτικών. {διαβάστε την συνέχεια εδώ}
Πηγή: koinsep.org

Recommended For You