Στη μάχη για την προστασία του νερού ρίχνονται από το ΥΠΕΝ 95 εκατ. Ευρώ

Νέα πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος άνοιξε για Δήμους, Δημοτικές επιχειρήσεις και Περιφέρειες ύψους 95 εκατ. Ευρώ, προκειμένου να θωρακίσουν από διαρροές τα δίκτυα ύδρευσης και να εξασφαλίσουν επάρκεια ποσότητας και ποιότητας του νερού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων που αφορά στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:

Α. Υποδομές παροχής νερού

  • Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες.
  • Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού.
  • Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
  • Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς.
  • Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
  • Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για τη μεταφορά του.
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων (inverters).

Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία.

Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού

Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.

Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς  αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου.

Πολλοί Δήμοι ωστόσο αδυνατούν να καταθέσουν ώριμες μελέτες λόγω έλλειψης στελεχών στις τεχνικές υπηρεσίες και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός από αυτή την πρόσκληση. Για όλους τους άλλους είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ενταχθούν στην πρόσκληση, δεδομένης και της λειψυδρίας που αρκετοί αντιμετωπίζουν.

Σε μια πρόχειρη έρευνα μάθαμε πως τα σύχρονα συστήματα τηλεμετρίας διαθέτουν και «συναγερμό» αν επιχειρήσει κανείς να αλλάξει θέση στα υδρόμετρα. Μιλώντας με πολλούς Δημάρχους, μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν με τις νεροκλοπές. Φυσικά το κυρίαρχο είναι οι ανείσπρακτοι λογαριασμοί ύδρευσης που οδηγούν πολλές δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στην πτώχευση με συνεπακόλουθο την διακοπή υδροδότησης.

[Πηγή]

Recommended For You