Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους Δήμους

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 27901 – 28/04/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Xώρας.”, με το οποίο ενημερώνονται οι Δήμοι όλης της χώρας για την Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ Α΄ 211) «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις», σε ό,τι αφορά στη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι η σύσταση των Γραφείων Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού γίνεται ευθέως δια του ανωτέρω Νόμου, συνεπώς δεν απαιτείται προς τούτο, η τροποποίηση των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει:
Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α ́ βαθμού της χώρας
Όπως μας γνώρισε το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου με το Α.Π. Φ. 590/ΟΙΚ 181/2/21.12.2021 έγγραφό του, κατά την 6η Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21.4.2021, ελήφθη ομόφωνα Απόφαση που αφορά σε όλο το φάσμα της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της χώρας.
Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ Α ́ 211) «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις» σε ό,τι αφορά στη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α ́ βαθμού της χώρας, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2641/1998 προβλέπεται ότι « 5. Για τις ανάγκες οργάνωσης, σχεδιασμού και προπαρασκευής της Π.ΑΜ.: α. … β. …γ…. δ. Στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται Γραφείο Π.ΑΜ. .».
Επισημαίνεται ότι η σύσταση των Γραφείων Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α ́ βαθμού γίνεται ευθέως δια του ανωτέρω νόμου, συνεπώς δεν απαιτείται προς τούτο η τροποποίηση των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ΟΤΑ α ́ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς σας.

 

Πηγή: myota.gr

Recommended For You