Σύσταση εταιρειών: Τι αλλάζει στη διαδικασία – Τα 3 νέα Μητρώα και ποιους αφορούν

Σοβαρές αλλαγές επέρχονται με το νομοσχέδιο για σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη διαδικασία σύστασης εταιρειών και στην εμπορική δημοσιότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία ενός αξιόπιστου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Σοβαρές αλλαγές επέρχονται με το νομοσχέδιο για σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προέκυψε και από την παρουσίαση του εισηγητή του νομοσχεδίου, Βουλευτή Επικρατείας Χρήστου Ταραντίλη.

Με βάση τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην κοινοτική οδηγία 2019/1151 που μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο με το νομοσχέδιο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταστήσουν δυνατή τη σύσταση των εταιρειών, την καταχώριση των υποκαταστημάτων και την υποβολή πράξεων και στοιχείων εμπορικής δημοσιότητας εξ ολοκλήρου με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, χωρίς την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερομένων. Επίσης, η νέα οδηγία εισάγει την αρχή της «άπαξ» υποβολής στοιχείων, η οποία συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν θα πρέπει να καλούνται να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία στις δημόσιες αρχές περισσότερο από μία φορά.

Ο κ. Ταραντίλης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα σχετικά με την καθιέρωση ταχειών και λιγότερο γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη σύσταση εταιρειών και σήμερα η λειτουργία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και του Γ.Ε.ΜΗ. ρυθμίζεται αντίστοιχα από δύο διαφορετικά νομοθετήματα, τον ν. 4441/2016 και τον ν. 4635/2019.

Ενοποίηση δύο νομοθετημάτων

Όπως σημείωσε, «με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα τα δύο νομοθετήματα ενοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, τόσο για λόγους καλής νομοθέτησης, όσο και για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου». Παράλληλα, επεσήμανε ότι επιχειρούνται νομοτεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξει πλήρης προσαρμογή με τις προβλέψεις της οδηγίας, καθώς και παρεμβάσεις που απλουστεύουν και αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων, δηλώσεων ή στοιχείων εταιρειών που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.

Στη συνέχεια ο κ. Χ. Ταραντίλης αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις του νομοσχεδίου και στις αλλαγές που επέρχονται σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και του Γ.Ε.ΜΗ., το πεδίο εφαρμογής των οποίων διευρύνεται σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανε τον ρόλο της εποπτείας του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., τις νομικές οντότητες που υπάγονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και του Γ.Ε.ΜΗ. και τις αλλαγές στις καταχωρίσεις πράξεων εμπορικής δημοσιότητας.

Νέα Μητρώα

Τέλος, ο κ. Χ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στα νέα μητρώα που δημιουργούνται με το νομοσχέδιο, ήτοι:

– Το Εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που δεσμεύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν εμπορική ή οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

– Το Μητρώο μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, καθώς και οι αστικές εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα.

– Το Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι εγγεγραμμένα στους επιστημονικούς φορείς της χώρας, όπως ενδεικτικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Κλείνοντας, ο Βουλευτής Επικρατείας σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αυτό επεκτείνει τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και την καθιέρωση on-line διαδικασιών στη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και του Γ.Ε.ΜΗ., πρωτοβουλία που αναβαθμίζει το επιχειρηματικό κλίμα και διαμορφώνει ένα πλαίσιο διαφάνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσόμενων.

{https://www.ot.gr/}

Recommended For You