Ταμείο Ανάκαμψης: Το α’ τρίμηνο αίτημα για 3η δόση

Η λίστα με τα ορόσημα που πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα για την εκταμίευση της τρίτης δόσης είναι μεγάλη.

Ένα δύσκολο στόχο καλείται να πετύχει η Ελλάδα για το επόμενο πακέτο δόσης, το τρίτο κατά σειρά, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η λίστα με τα ορόσημα που πρέπει να εκπληρώσει είναι μεγάλη, 45 στον αριθμό, και εκτείνονται σε τομείς όπως η φορολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, αναθέσεις έργων, οι νέες τεχνολογίες. Ορόσημα η εκπλήρωση των οποίων συνδέεται με την απόφαση για εκταμίευση της 3ης δόσης ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα είναι από τα λίγα κράτη που προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην εκπλήρωση των στόχων και σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η έγκαιρη υποβολή του αιτήματος για την 3η δόση «δίνει πόντους» στην Ελλάδα καθώς στέλνει ένα θετικό μήνυμα προς τις αγορές ότι η χώρα προχωρά στις μεταρρυθμίσεις. Στοιχείο σημαντικό καθώς ξεκινά η «μάχη» αλλαγής των δημοσιονομικών κανόνων αλλά και την προσπάθεια της κυβέρνησης για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023.

Στα ορόσημα που περιλαμβάνονται στη λίστα επίτευξης για την 3η δόση είναι μεταξύ άλλων:

* Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο).  Θέσπιση πρωτογενούς δικαίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

* Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

* Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων. Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)”. Έναρξη ισχύος 15 κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων που θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον σχεδιασμό νέου ολοκληρωμένου συστήματος καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που θα καταρτιστεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, η απόφαση / οι εγκύκλιοι που θα τεθούν σε ισχύ θα αφορούν την προετοιμασία νέου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου με την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.

* Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των αλληλεπικαλύψεων. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καθορίζει τους τομείς αρμοδιότητας κάθε φορέα σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά καθήκοντα όπως η διασφάλιση πόρων και οι αρμοδιότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.”

Αρκετά μεγάλη είναι η λίστα των έργων εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και των παρεμβάσεων για το περιβάλλον όπως :

* Προκήρυξη 2ου γύρου ενεργειακής εξοικονόμησης με έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης  για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες.

* Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του τρίτου γύρου συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά 30% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της και υπολογιζόμενες σε kWh/m2.

* Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης.  Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις). Περιλαμβάνει την εκπόνηση τοπικών,  ειδικών και ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών.

* Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον 300 σχεδίων που θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

*  Produc-E Green. Έναρξη προγράμματος για την επιλογή βιομονάδων και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οποίες καθορίζονται τα εξής:  διαδικασία επιλογής με στόχο την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται μηχανισμός/-οι πιστοποίησης της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών και πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται) και χρονοδιάγραμμα.

*  Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης” “Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων”.

* Έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και λειτουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.

Στις παρεμβάσεις για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνονται:

*Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας. Ολοκλήρωση της ανάθεσης συμβάσεων για ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ), Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΔΑΝΟΣ), διαδικασία καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού,  ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ).  νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΕΦΚΑ IITS) και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων (ΑΤΛΑΣ)”

* Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση το πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και του ατόμου που αναζητά εργασία. Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει νέο ορισμό ενεργητικής αναζήτησης εργασίας και κυρώσεις για ανέργους που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες.

*  Μεταρρύθμιση στους τομείς της  ψυχικής υγείας και των εθισμών”. Σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας).

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

* Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια”.  Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διασφαλίσει την εξέταση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών.”

* Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών.  Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων για καθένα από τα ακόλουθα 9 υποέργα, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών τους: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δικαιοσύνης, του συστήματος δημόσιας υγείας, των Γενικών  Αρχείων  του Κράτους, του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου,  απαλλοτριώσεων, των πολεοδομικών υπηρεσιών, του Κτηματολογίου,  του Κτηματολογίου,  ναυτιλιακών υποθέσεων. Επίσης  του υποέργου για την ασφαλή αποθήκευση στον δημόσιο τομέα και τον «ευρύτερο» δημόσιο τομέα.

* Ανάθεση της σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

* Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας».

*Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος με βάση στρατηγικούς στόχους, τη θέσπιση αντικειμενικών βασικών δεικτών επιδόσεων (χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία, κίνητρα κ.λπ.) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και την παροχή ακριβών και αντικειμενικών δεδομένων σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμίσθια καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους

* Δικαστικός χάρτης — πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό. Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη.

*  Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων.  Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών.  Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, όπως εγκρίθηκε στον νόμο. Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών σχετικά με τα διοικητικά δικαστήρια. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νεόδμητα κτίρια πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).

πηγή: naftemporiki.gr

Recommended For You