Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στην Ελλάδα φαντάζει πλέον µια κοντινή πραγµατικότητα. Όλο και περισσότεροι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς συνειδητοποιούν την ανάγκη για εξυπνότερα περιβάλλοντα εργασίας, υποδοµές και πόλεις. Πώς, όµως, µπορούν οι προσπάθειες στη χώρα µας να συµβαδίσουν µε έργα του εξωτερικού για µια πραγµατικά βιώσιµη Ευρώπη; Ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, CEO της εταιρείας Yodiwo, απαντάει στο ποια εργαλεία, αλλά και τι πλάνο απαιτούνται για να επιταχυνθεί ωφέλιµα η ψηφιοποίηση των ελληνικών οργανισµών.

Στο πρόσφατο Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών, ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος αναφέρθηκε, µάλιστα, στα σηµεία όπου, σύµφωνα µε την εµπειρία του, οι ελληνικοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να δώσουν έµφαση όταν σχεδιάζουν έργα ψηφιακού µετασχηµατισµού. Ως καλεσµένος στο πάνελ «Why Digital Transformation Matters», o Αλέξανδρος Μανιατόπουλος µαζί µε κύριους συντελεστές του ψηφιακού µετασχηµατισµού της Ελλάδας, έκανε λόγο για την αναγκαιότητα αυτής να συµβαίνει µε ευελιξία και ιδιαίτερη προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα.

Συγκεκριµένα, ο κ. Μανιόπουλος εντόπισε τις αντιστάσεις του ψηφιακού µετασχηµατισµού στην έλλειψη µιας «top down» προσέγγισης σε σχέση µε τα παραδείγµατα των πελατών της Yodiwo στο εξωτερικό. Απαιτείται δηλαδή ένα δοµικό µοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης µε βάση το ESG, όπου οι δείκτες βιωσιµότητας απλώνονται σε όλο το φάσµα των διαδικασιών της επιχείρησης.

Οι κινητήριοι µοχλοί

Κατά τον κ. Μανιατόπουλο, οι κινητήριοι µοχλοί για την υιοθέτηση λύσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού είναι: 1) η συνεχής προσπάθεια για αυτοµατοποίηση του υπολογισµού των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) που παρακολουθεί ο οργανισµός, 2) η ψηφιοποίηση επικοινωνίας και διαχείρισης καθηµερινών καθηκόντων οµάδων και 3) η διαβαθµισµένη πρόσβαση σε υψηλής αξίας πληροφόρηση που παράγουν τα ψηφιακά συστήµατα. Πάνω απ’ όλα, τονίστηκε η ανάγκη δοµικών αλλαγών του οργανισµού µε δηµιουργία νέων ρόλων που θα αναληφθούν από ανθρώπους µε τις κατάλληλες δεξιότητες για να αξιοποιήσουν στον µέγιστο βαθµό τις νέες λύσεις.

Αναφέρθηκε, τέλος, στα ψηφιακά συστήµατα που δηµιουργεί η Yodiwo, τα οποία προσβλέπουν στη µείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των οργανισµών, την αποδοτικότερη διαχείριση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων και την αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της αυτοµατοποίησης της εκτέλεσης των καθηµερινών τους καθηκόντων. Αξιοποιώντας τεχνολογίες IoT, ΑΙ & ML, edge, καθώς και ψηφιακά δίδυµα, η Yodiwo παρέχει τις πλατφόρµες YodiFEM και YodiCity για ολοκληρωµένη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων και πόλεων αντίστοιχα. Με έργα που περιλαµβάνουν 500 εγκαταστάσεις και 3 πόλεις διεθνώς, η Yodiwo έχει εκπονήσει µια σειρά case studies που κατέδειξαν κάποιες σηµαντικές διαφορές µεταξύ ελληνικών και διεθνών οργανισµών στον τρόπο που σχεδιάζουν και υιοθετούν έξυπνες λύσεις. Η εταιρεία παρέχει επίσης µια εξειδικευµένη πλατφόρµα µε την προϊοντική ονοµασία Plano360 για τη βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων λιανικής πώλησης, απευθυνόµενη σε αλυσίδες καταστηµάτων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Όλα τα προϊόντα της Yodiwo καταγράφουν, βάσει ανάλυσης ψηφιακών δεδοµένων, τις αποδόσεις που επιτυγχάνονται από την εφαρµογή των προϊόντων αυτών, ώστε να διευκολύνουν τις προσπάθειες οργανισµών για συνεχή βελτίωση, σύµφωνα µε τα συστήµατα ποιότητας που διαθέτουν και την ESG στρατηγική τους.

Πηγή: naftemporiki.gr