Eως 13 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις συνταξιοδότησης χιλιάδων εκπαιδευτικών

Η «Κ» παρουσιάζει έναν συνοπτικό οδηγό συνταξιοδότησης για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με τις αιτήσεις παραίτησης δεν σημαίνει ότι θα αδειάσουν τα σχολεία από δασκάλους και καθηγητές εν μέσω σχολικής χρονιάς. Η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους (31 Αυγούστου). [ΑΠΕ]

Στενεύουν τα περιθώρια για χιλιάδες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από την 1η και μέχρι τη 13η Φεβρουαρίου από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gov.gr είτε με έγγραφη δήλωση στις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αδειάσουν τα σχολεία από δασκάλους και καθηγητές εν μέσω σχολικής χρονιάς. Η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους (31 Αυγούστου) και υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός δεν θα ανακαλέσει την παραίτηση με δήλωσή του. Η εν λόγω δήλωση ανάκλησης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση παραίτησης.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων συνταξιοδότησης γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης. Πρακτικά, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση παραίτησης και σε δεύτερο χρόνο προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή την αίτηση συνταξιοδότησης μαζί με αυτήν της παραίτησης.

Πρόκειται για δικαιολογητικά όπως:

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (στρατολογία).

3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του/της συζύγου.

4. ΑΜΚΑ και του/της συζύγου.

5. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο.

6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία να αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (με πρώτο όνομα αυτό του συνταξιούχου).

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

8. Βεβαίωση σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας.

9. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης πλασματικών ετών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), αυτή προσκομίζεται, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαγοράς, μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης προσκομίζονται και τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση σπουδών).

10. Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές) κύριας, επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ.

11. Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση.

Οπως εξηγεί μιλώντας στην «Κ» ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς δυνατότητα αποχώρησης σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο –εκτός της προθεσμίας– παρέχεται μόνο εάν υποβληθεί αίτηση παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους, που θα γίνει αποδεκτή με υπουργική απόφαση ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει παραίτηση μέσα στη χρονιά είναι λόγοι ασθενείας είτε του ίδιου του ασφαλισμένου είτε μέλους της οικογένειάς του (δεν απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ για τον ίδιο, αλλά απαιτείται για τα μέλη της οικογένειάς του), σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (π.χ. μετοίκηση στο εξωτερικό) κ.λπ.

Σήμερα η «Κ», με τη βοήθεια του κ. Ρίζου, παρουσιάζει έναν συνοπτικό οδηγό συνταξιοδότησης για εκπαιδευτικούς, με δεδομένο πάντα ότι η κάθε συνταξιοδοτική περίπτωση είναι μοναδική και οι πληροφορίες είναι γενικευμένες και κατά συνέπεια ενδεικτικές.

Ετσι, φέτος μπορούν να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν από τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2023. Συγκεκριμένα μπορούν να αποχωρήσουν:

• Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από τις 31/12/1982.

• Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ό έτος της ηλικίας τους πριν από τις 18/8/2015 ή τα 50 έως τις 31/12/2016.

• Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/3/2017.

• Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/12/2017.

• Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσότερων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010, οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

• Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/3/2017.

• Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/12/2017.

• Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2021, αλλά και ηλικία 59, 60, 60 και 6 μήνες, 61 ή και 61 και 6 μήνες, ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης, έως τις 31/8/2023, ως προβλέπεται από τον ν. 4336/2015.

• Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι τις 31/8/2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 2 μηνών έως τις 31/8/2023, ως προβλέπεται από τον ν. 4336/2015.

• Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι τις 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022, οι οποίοι μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.

Παραδείγματα

– Ανδρας εκπαιδευτικός συμπλήρωσε 35ετία και τα 58 το 2020. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τα 61 και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Το ποσό της κύριας σύνταξής του θα είναι περίπου 1.050 ευρώ.

– Εκπαιδευτικός μητέρα συμπλήρωσε 25ετία και ανηλικότητα το 2011 και τα 52 το 2016. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Το ποσό της κύριας σύνταξής της θα είναι περίπου 1.010 ευρώ.

– Γυναίκα εκπαιδευτικός συμπλήρωσε 25ετία το 2011 και τα 56 το 2022. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μπορεί φέτος να αποχωρήσει με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη. Το ποσό της κύριας σύνταξής της θα είναι περίπου 810 ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr

Recommended For You